pagina interview met wethouder Marga de Goeij, foto strand.

Ingebeeld & tekst

Start

Introductie

Opdrachtgevers

Voorbeelden

Contact

Elkaar kennen, elkaar helpen en samen de schouders eronder zetten: dat is Westland. Kan deze sociale cohesie in de toekomst stand houden? Zeker, maar veranderingen in de samenleving vragen om nieuwe vormen van elkaar ontmoeten en voor elkaar zorgen, zodat Westland ook in 2020 een gemeente is waar iedereen zich thuis voelt en tot zijn recht komt.

Hoe blijven we bij elkaar betrokken in 2020; nieuwe vormen van ontmoeting en participatie.

Wethouder Marga de Goeij over de sociaal-maatschappelijke visie.

Verenigingen van de toekomst
"De bloeiende verenigingen zijn van oudsher de plaatsen waar we elkaar in het Westland ontmoeten. Daar zingen, sporten of fotograferen we samen, daar zijn we bij elkaar betrokken. Ik zie echter ook dat de maatschappij verandert. Mensen krijgen het drukker. We zijn niet langer ons hele leven verbonden aan een vereniging. De nieuwe generatie leden en vrijwilligers heeft andere behoeften. De verenigingen zijn van onschatbare waarde voor de samenhang binnen onze gemeenschap. Als gemeente willen we verenigingen ondersteunen bij het inspelen op de ontwikkelingen en het vasthouden van leden en vrijwilligers. De basis is sterk, dus ik heb er alle vertrouwen in. Door bijvoorbeeld meer kortdurende activiteiten te organiseren, vrijwilligerstaken vaker projectmatig vorm te geven en meer samen te werken kunnen de verenigingen ook in de toekomst de Westlanders blijven boeien en binden."

Verandering en verdieping
"De veranderingen beperken zich niet tot het verenigingsleven. Vrijwilligers elders, bijvoorbeeld in de ouderenzorg, hebben eveneens behoefte aan meer afwisseling, verdieping en onderling contact. Als overheid willen we de mantelzorgers beter ondersteunen en het belang van mantelzorg onder de aandacht brengen. Er komt in elk geval een Steunpunt Mantelzorg voor informatie, steun en advies. Verder gaan we de mogelijkheid onderzoeken van een burenhulpcentrale. Ook commerciële activiteiten zijn belangrijk. Zo is het niet ondenkbaar dat ouderen in de nabije toekomst liever naar een fitnesscentrum gaan dan in een zaaltje bewegingsoefeningen te doen. Dat betekent ook dat we als overheid goed moeten afwegen waar we voorzieningen plaatsen; een fitnesscentrum misschien liever binnen de kern en niet, zoals nu vaak het geval is, op een bedrijventerrein."

Nieuwe doelgroepen
"Een andere ontwikkeling waar we mee te maken hebben is het ontstaan van nieuwe kwetsbare groepen, zoals mensen met psycho-sociale problemen en lager opgeleide allochtonen. We willen dat iedereen kan deelnemen aan onze maatschappij, maar we moeten wel erkennen dat er achterstanden bestaan. We zullen ons grondig verdiepen in wat deze groep nodig heeft, zodat we hen in de gelegenheid kunnen stellen in te lopen. Wat betreft het arbeidsmarktbeleid hebben we een bedrijfsverzamelgebouw nieuwe stijl voor ogen, dat een flinke stap verder gaat. Zo’n ontmoetingsplek voor bedrijfsleven en onderwijs zal ook ruimte bieden aan een werkloket. Werkgevers en werkzoekenden kunnen dan voortaan terecht bij één aanspreekpunt, waar alle betrokken instanties zijn vertegenwoordigd en waar men snel en professioneel wordt geholpen."

De op ontmoeting gerichte omgeving
"Of we elkaar tegenkomen wordt in hoge mate bepaald door onze fysieke omgeving. Bij de bakker en de slager tref je elkaar. Je moet dus het winkelbestand op kernniveau in stand houden en versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van voorzieningen die mensen trekken, zoals fysiotherapie of een combinatie van bibliotheek en grand café. Minstens zo belangrijk is dat we bij het ontwerp van nieuwe wijken rekening houden met het aspect ontmoeting. Zorg voor bankjes, speelplaatsen, veilige fietsroutes en voorzieningen zoals fysiotherapie naast de deur, zodat we elkaar buiten blijven tegenkomen. Verder maak ik me sterk voor een herwaardering van de woonkamer aan de straat. Keukens en slaapkamers aan de kant van de voorgevel nodigen niet uit tot contact. Sociale cohesie begint met zwaaien naar de buurman, maar dan moet je elkaar wel kunnen zien!”

De gemeente stimuleert en faciliteert
"Het is van groot belang dat overheid, organisaties en verenigingen oog hebben voor de veranderende behoeften in de maatschappij. Bekijk hoe je het aanbod kunt afstemmen op de samenleving van nu en morgen. Overleg met vrijwilligers hoe je hun werk inspirerend kunt houden. Het is niet de bedoeling dat wij als gemeente gaan invullen hoe het precies moet. Heel belangrijk is dat initiatieven vanuit de samenleving de ruimte krijgen. Naast betrokkenheid is pioniersgeest immers een kernwaarde van Westland! Die mag niet door overbodige regelgeving in de kiem worden gesmoord. Hoe dan ook, ik weet zeker dat we, door op de juiste manier een appèl te doen op de samenleving, al die positieve krachten kunnen blijven losmaken!"

Terug naar het overzicht