pagina artikel Zorglocaties, foto strand.

Ingebeeld & tekst

Start

Introductie

Opdrachtgevers

Voorbeelden

Contact

Nieuw uitzicht voor dak- en thuislozen

Leiden wil haar dak- en thuislozen goede zorg en opvang bieden. 2005 Stond in het teken van de zoektocht naar nieuwe locaties ter vervanging van de huidige nachtopvang, de (uitbreiding) van de dagopvang en de dagbesteding voor daklozen en verslaafden (De Zaak). Geen gemakkelijke opgave, maar het ziet er naar uit dat eindelijk een definitieve oplossing gevonden is.

Aanvankelijk had het college van burgemeester en wethouders het voornemen een locatie aan de Haagweg aan te wijzen voor de dagopvang en het oude GGD-gebouw aan de Roodenburgerstraat voor de nachtopvang. Het college heeft dit besluit tijdens twee informatiebijeenkomsten toegelicht, waarna een inspraaktraject van start ging. De aard en omvang van de inspraakreacties leidde tot een motie van de gemeenteraad, waarin het college opdracht kreeg de zoektocht naar geschikte locaties voor het huisvesten van de nachtopvang en dagopvang (inclusief alcoholgebruiksruimte) gedeeltelijk opnieuw te laten uitvoeren. Het college heeft vervolgens ook de herhuisvestingsbehoefte van het dagbestedingsproject De Zaak (waarvoor de vergunning afloopt) en het vrijwilligersinitiatief de Schuilplaats (dat ook slechts over tijdelijke huisvesting beschikt) meegenomen in dit onderzoek. Tijdens een aantal ‘sleutelbijeenkomsten’ is aan omwonenden een oordeel gevraagd over het sociale klimaat en de draagkracht van de wijken waarin zich mogelijke geschikte panden bevonden.

Keiharde afspraken
De zoektocht leverde uiteindelijk acht geschikte locaties op, waaronder de Roodenburgerstraat, gebouw B op het Nuon-terrein en de kerk aan de Haagweg. Na zorgvuldige afweging, waarin de sociale context van de betreffende wijk, de leefbaarheid en de veiligheid werden meegenomen maakte het college in oktober haar keuze openbaar: zij wil gebouw B op het Nuon-terrein beschikbaar stellen voor de (her-)huisvesting van de gecombineerde dag- en nachtopvang, de dagbesteding en De Schuilplaats. De doelgroepen van deze voorzieningen onderscheiden zich niet wezenlijk van elkaar, waardoor de benodigde zorg op één locatie geconcentreerd kan worden. De in- en uitloop van mensen (en daarmee de overlast voor de buurt) blijft daarmee beperkt. Tijdens een informatiebijeenkomst hebben Burgemeester en Wethouders hun keuze uitgebreid gemotiveerd. Omwonenden gaven vooral blijk van angst voor verslechtering van het leefklimaat en de veiligheid in de wijk. “Heel begrijpelijk”, vindt wethouder Hans Buijing, die met burgemeester Henry Lenferink het College vertegenwoordigde. “Het is niet niks wat je van de mensen vraagt. We nemen de bezwaren zeer serieus. Aan de andere kant zitten we met een probleem dat een oplossing verdient. Tot onze vreugde bleek daar ook begrip voor.” Protest tegen de concentratie van voorzieningen en zorg om de leefbaarheid en veiligheid vormden ook de kern van de inspraakreacties. Daarnaast waren ontsluiting van het terrein via de Langegracht en keiharde afspraken over het beheer belangrijke eisen die uit de inspraak naar voren kwamen.

Constructief meedenken
Het is verheugend dat er nogal wat omwonenden constructief mee willen denken over maatregelen om de overlast te beperken. Eén van de insprekers kwam zelfs met een conceptconvenant tussen omwonenden, gemeente, instellingen en politie over het beheer van de locatie en het minimaliseren van de overlast. Dit idee is tijdens een drietal bijeenkomsten met alle potentiële ondertekenaars besproken. Het draagvlak voor een dergelijk convenant bleek onder het motto ‘geen snelweg zonder vangrail’ behoorlijk groot.

Terug naar het overzicht